Chairs Made from Plastic Coat Hangers เก้าอี้ไม้แขวน 13 -

Chairs Made from Plastic Coat Hangers เก้าอี้ไม้แขวน

“Joey Zeledón” ผู้ออกแบบผลงานเก้าอี้ เรียกว่า “Coat Check Chair” เก้าอี้ไม้แขวน โดยตัวโครงสร้างของตัวเก้าอี้จะใช้เหล็กเป็นวัสดุหลัก ส่วนตัวเบาะที่เราใช้เป็นพื้นที่ในการนั่ง ทางผู้ออกแบบได้ครีเอท ใช้ไม้แขวนพลาสติก มาทำเป็นส่วนที่นั่ง อีกทั้งในส่วนของไม้แขวนเราก็สามารถนำมาใช้แขวนเสื้อต่อได้ เป็นผลงานอีกหนึ่งดีไซน์ที่มีฟังก์ชัน ประโยชน์การใช้สอยแบบคุ้มอยู่


 

Chairs Made from Plastic Coat Hangers เก้าอี้ไม้แขวน 14 -Chairs Made from Plastic Coat Hangers เก้าอี้ไม้แขวน 15 -Chairs Made from Plastic Coat Hangers เก้าอี้ไม้แขวน 16 -

Chairs Made from Plastic Coat Hangers เก้าอี้ไม้แขวน 17 -

http://www.environmentteam.com/innovation/coat-check-chair/