Partitioned Frying Pan 13 - pan

Partitioned Frying Pan

All in One ต่อไปนี้แม่บ้านไม่ต้องรีบร้อนตื่นเช้า หรือรีบบึ่งรถกลับบ้านมาเตรียมอาหารแต่วันอีกต่อไปแล้วเพราะ Partitioned Frying Pan เนื่องด้วยกระทะใบนี้สามารถช่วยให้แม่บ้านอย่างเราๆย่นระยะเวลาในการทำอาหารได้เป็นอย่างดี จากที่แต่เดิมเวลาจะทำอาหารจะต้องทำทีละอย่างทำให้ต้องใช้เวลาในการทำอาหารเป็นอย่างมาก แต่ถ้าใช้กระทะพิเศษใบนี้ เพื่อนๆจะสามารถทำได้ทั้งทอดไข ผัดกระเพา ทอดเนื้อได้ในเวลาเดียวกัน กับยุคสมัยแบบนี้ที่่ต้องใช้ความรวดเร็วเป็นหลัก Partitioned Frying Pan จึงสามารถตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตในเมืองได้เป็นอย่างดีดีทีเดียวเลยค่ะ Partitioned Frying Pan 14 - pan Partitioned Frying Pan 15 - panPartitioned Frying Pan 16 - pan
ที่มา: http://www.designboom.com